Zvětšit písmo

Z historie knihovny

Dvanáct pohledů do minulosti a současnosti knihovny:

Knihovna v datech:

1876

Knihovna města Plzně patří mezi nejstarší kulturní instituce v Plzni. Zahájila činnost na sklonku roku 1876 jako Obecná knihovna města Plzně.

1877

Po roční činnosti vlastnila Obecná knihovna města Plzně 3 800 knih a dosáhla 8 000 výpůjček. Její činnost v počátcích ovlivňoval Spolek přátel vědy a literatury české v Plzni.

1916

Ke knihovně byla přičleněna Lidová čítárna města Plzně.

1919

Začaly vznikat první pobočky z předměstských knihoven občanských besed, další pobočky vznikaly v průběhu let z převzatých knihoven v připojených osadách.

1921

Po přidružení Husovy dětské knihovny měla knihovna 29 049 knih, evidováno bylo 3 969 čtenářů a 122 144 výpůjček.

1951

Počátkem roku přebral městskou veřejnou knihovnu, dosud spravovanou Jednotným národním výborem v Plzni, do své správy Krajský národní výbor v Plzni a knihovna získala krajskou působnost.

1954

Dva bibliobusy – pojízdné knihovny zajišťovaly výpůjční služby v českém pohraničí.

1960

Ústřední půjčovna a zázemí knihovny se přestěhovaly do nových prostor v ulici B. Smetany č. 13, kde sídlí dodnes.

Ke konci 60. let měla knihovna již 19 poboček a více než 12 000 čtenářů.

1977

Byla adaptována Ústřední knihovna pro dospělé a ukončena činnost čítárny.

1981

Knihovna začala pracovat podle nového organizačního řádu. Podle územního rozdělení města byla v každém ze čtyř obvodů pověřena jedna dosavadní velká pobočka funkcí obvodní knihovny. K nim byly přičleněny příslušné pobočky se svým okruhem působení.

1983

Zahájila svoji činnost Obvodní knihovna Lochotín na Severním předměstí jako největší a nejmodernější veřejná knihovna v Plzni a jako jediná budovaná za tímto účelem. Později bylo v jejích prostorách zřízeno a v únoru 1987 otevřeno hudební oddělení.

1991

Vznikla pobočka Lobzy.

1992

Počátkem roku byla v ústřední budově otevřena nově vybudovaná studovna s informační službou a koncem roku začala svoji činnost Polanova síň - společenská místnost pro kulturně výchovnou činnost.
Vznikly pobočky knihovny Košutka a Světovar.

1994

Vznikla knihovna na novém sídlišti na Vinicích.

1996

Začal jezdit bibliobus – pojízdná knihovna, která zajišťuje výpůjční služby v okrajových čtvrtích města.

1998

Vznikla v prostorách 1. ZŠ v Bolevci sloučením dvou knihoven (Košutka a Bolevec) knihovna nového typu, plnící i funkci školní knihovny.

1999

Při knihovně v zadních Skvrňanech bylo uvedeno do provozu kulturní zařízení M-klub. V tomto roce byla z důvodu nevyhovujících prostor uzavřena a v roce 2001 zrušena pobočka v Koterově.

2000

Sloučením původní knihovny Slovany a knihovny Světovar vznikla nová Obvodní knihovna Slovany.

2001

Byla přestěhována a nově otevřena knihovna v Lobzích v 28. základní škole.
Začalo zavádění automatizovaného výpůjčního procesu, prvním automatizovaným provozem byla Ústřední knihovna pro děti a mládež, dále obvodní knihovny na Borech, v Doubravce a Knihovna v Lobzích.

2002

Zautomatizován výpůjční proces v Obvodní knihovně Lochotín, v Ústřední knihovně pro dospělé, v Knihovně Bolevec a v Knihovně Vinice.

2003

V souvislosti s připojením obcí Malesice a Lhota k Plzni (od 1. ledna) začlenily se knihovny těchto obcí jako pobočky ke KMP.
Sloučeny knihovny v předních a zadních Skvrňanech do jedné automatizované obvodní knihovny v Macháčkově ul. 28 pod názvem Obvodní knihovna Skvrňany.

2004

Po několikaměsíční rekonstrukci byl opět otevřen M-klub při Obvodní knihovně Skvrňany.
V říjnu 2004 se na základě iniciativy občanů podařilo zrekonstruovat a znovu otevřít pobočku v Koterově.

2005

Začala automatizace malých poboček, ve kterých byl zároveň zřízen přístup k internetu pro veřejnost. Mezi prvními byly pobočky Újezd, Božkov a Bílá Hora.
Své služby začala poskytovat Hudební a internetová knihovna v Táborské ul. 22, která vznikla z hudebního oddělení lochotínské knihovny po přestěhování na Slovany.

2006

Všechny malé pobočky vybaveny počítači s přístupem na internet. Zároveň byla rozšířena jejich otvírací doba na 2 dny v týdnu.
Nové webové stránky knihovny zvítězily v soutěži Biblioweb 2006 (o nejlepší webovou prezentaci knihovny) v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 35 tisíc obyvatel, a zároveň získaly ocenění Blind Friendly Web.
Koncem roku 2006 byla Obvodní knihovna Bory nucena opustit prostory ve středisku Luna.

2007

Opět otevřena Obvodní knihovna Bory v nových prostorách na III. poliklinice Bory v Čechově ul. 44.
Do provozu uvedeno nové vozidlo pojízdné knihovny včetně jejího vybavení automatizovaným knihovním systémem.
Pěkné nové prostory získala v rekonstruované budově městského úřadu pobočka Lhota.
Od září byla v ústřední budově v ul. B. Smetany rozšířena otvírací doba o sobotu. Knihovna tak začala nabízet své služby 6 dnů v týdnu.

2008

Pobočka v Křimicích byla po rekonstrukci budovy, ve které je umístěna, znovu otevřena a vybavena novým zařízením.
Knihovna nabídla v některých provozech návštěvníkům možnost Wi-fi připojení.
Novinkou v tomto roce bylo i zavedení Plzeňské karty jako čtenářského průkazu.

2009

Dokončena byla rekonstrukce prostor Obvodní knihovny Doubravka (první etapa rekonstrukce proběhla v roce 2008).

2010

Dokončen proces propojení výpůjčních služeb všech knihoven v síti včetně bibliobusu.
Od 1. září byla rozšířena otvírací doba ve velkých knihovnách zrušením polední hodinové pauzy.
Výrazně se zlepšilo technické vybavení knihovny. Proběhla postupná výměna 80 PC za nové a 20 PC za kvalitnější, možnost připojení k Wi-fi se rozšířila do dalších knihoven, od tohoto roku byla tato služba nabízena již v 10 knihovnách.
KMP pracovala na ještě větším zviditelnění a propagaci. Nejzásadnější byla instalace dotykové obrazovky ve výloze knihovny v ul. B. Smetany, na které jsou prezentovány webové stránky knihovny včetně možnosti vyhledávání v on-line katalogu a vstupu do čtenářského konta.

2011

Rekonstrukcí v Obvodní knihovně Lochotín byl vytvořen nový prostor pro kulturně vzdělávací aktivity – L-klub.
Obvodní knihovna Bory se z III. polikliniky přestěhovala do prostor SPŠ strojnické na Klatovské tř.
Po rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice byla nově zařízena a otevřena pobočka v Újezdě.
Ústřední knihovna pro dospělé byla vybavena vzduchotechnikou a klimatizací.
Knihovna se začala prezentovat na Facebooku a také samostatným heslem v internetové encyklopedii - Wikipedii.
Spuštěn nový webový katalog Carmen a začátek půjčování elektronických čteček.

2012

V knihovně probíhaly aktivity, které vyžadovaly uzavření některých velkých provozů. Tyto aktivity však souvisely se zlepšením a zkvalitněním prostředí knihoven – rekonstrukce Ústřední knihovny pro děti a mládež, hlavně dětského oddělení, v Obvodní knihovně Skvrňany nové regály v dětském oddělení a výměna vchodových dveří, úprava pobočky v Malesicích. Majitel OD Centrum uskutečnil rekonstrukci atria obchodního domu – instalován byl výtah, nová dlažba, zábradlí, schodiště, čímž získala Obvodní knihovna Doubravka, která v objektu sídlí, bezbariérovost a lepší prostředí před knihovnou.
Bibliobus změnil stanoviště na Valše z důvodu špatného přístupu do vozidla a byla zrušena jeho zastávka Doudlevce z důvodu malého zájmu místních obyvatel o tyto služby.

2013

Do roku 2013 vstupovala Knihovna města Plzně s výrazně sníženým rozpočtem a knihovna byla nucena přistoupit ke změnám a úsporným opatřením v řadě oblastí. O celé 3 úvazky musel být snížen stav pracovníků vykonávajících knihovnické služby, z toho důvodu se snížil počet otvíracích hodin v pobočkách.
Přemístěna musela být zastávka bibliobusu na Roudné z ulice Pod Všemi svatými na Karlovarskou ulici – Rondel.
Pobočka v Liticích se musela přestěhovat do jiných prostor v rámci budovy ZŠ.
Knihovna nabídla svým uživatelům Smartkatalog.
Knihovna začala akceptovat jako čtenářský průkaz také JIS kartu studenta a pracovníka ZČU, pokud je označená logem Plzeňské karty.

2014

Zahájení půjčování elektronických knih na základě licenční smlouvy se společností e-Reading.
Začátek půjčování deskových her.

2015

Knihovna aktivně podpořila projekty v rámci Plzně - Evropského hlavního města kultury: Otvíráme Plzeň!, Mini Plzeň 2015: Město dětí, festival Jeden svět, Noc literatury, Živá ulice, Evropský den jazyků, Plzeňské rodinné fotoalbum.
Podařilo se provést několik změn v prostředí knihoven. Nejvýraznější viditelnou změnou prošla Ústřední knihovna pro dospělé, kde byl rozšířen volný výběr a knihovna tím získala vzdušnější a příjemnější prostor pro uživatele i pracovníky. V Obvodní knihovně Lochotín se podařilo zrekonstruovat oddělení pro dospělé čtenáře a ukončit tak celkovou rekonstrukci knihovny. V Knihovně Lobzy byla vyměněna okna, v Knihovně Bolevec byla vyměněna okna ve skladu. Knihovna Vinice pro své čtenáře zřídila dětský koutek a venkovní čítárnu.
Knihovna začala půjčovat tematické kufříky, v širší míře začala nabízet deskové hry, pro návštěvníky byl nabídnut tzv. špuntomat.

V roce 2015 měla knihovna ve fondu 481 689 knihovních jednotek, evidováno bylo 27 448 registrovaných uživatelů, 512 838 návštěvníků a 1 103 129 výpůjček.

2016

Knihovna oslavila 140. výročí svého založení. V rámci oslav proběhla řada akcí, například: Den otevřených dveří v hlavní budově, výstava z cyklu „Plzeň - město krásné knihy: Čtvrt století publikační činnosti pod křídly KMP“ v mázhausu radnice, úspěšná prezentace bibliobusu ve Smetanových sadech (20. výročí zahájení provozu).
Podařila se uskutečnit celková rekonstrukce knihovny Vinice. Byl zde rozšířen volný výběr, vytvořen prostor pro malou čítárnu periodik, pořízeny nové knihovní regály, vybudován atraktivní dětský koutek v podobě hradu. Ve spolupráci se společností Pěstuj prostor v okolí knihovny, vznikla venkovní čítárna Oáza. Studovna se stala místem validace pro službu moje ID.

2017

Realizoval se projekt rozšíření prostor OK Bory (rozšíření o 85,60 m²). Knihovna získala samostatný bezbariérový vchod z Klatovské ulice, vybudováno bylo bezbariérové sociální zařízení, nově byla vybavena a zařízena kancelář pro pracovnice. V knihovně byl rozšířen volný výběr knižních dokumentů – přibylo 200 metrů knihovních polic. V knihovně Bolevec bylo vybudováno zázemí pracovnic v prostoru skladu, nově vznikla samostatná kancelář vedoucí knihovny a rozšířen byl volný výběr. Proběhla revitalizace Polanovy síně. Byly pořízeny nové židle, nová podlahová krytina, nově očalouněné stěny a podium.
Knihovna začala poskytovat novou službu Citace Pro. V OK Doubravka byla spuštěna nová služba tzv. Lekotéka.
Od roku 2017 KMP akceptuje jako náhradu za čtenářský průkaz mariánskolázeňskou kartu Mariánku a IN kartu ČD.
Na základě uživatelského zájmu od září došlo k úpravě otevírací doby knihoven s celotýdenním provozem (kromě knihovny Lobzy). Otevírací doba do 18:00 hodin byla z pátku přesunuta na středu a páteční otevírací doba byla prodloužena do 13:00 hod.

2018

Knihovna realizovala rekonstrukci a výměnu podlahové krytiny v OK Slovany. Proběhla rekonstrukce počítačových sítí v knihovnách Bolevec, Lobzy a OK Doubravka.
V platnost vstoupilo Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU z 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů (GDPR).
Knihovna zakoupila nový KIS Tritius. Od poloviny roku začala celá síť knihoven KMP pracovat v prostředí webového KIS. Tento přechod s sebou přinesl změny v pracovních postupech.
Čtvrt století činnosti Polanovy síně zhodnotila výstava „Svět na prknech Polanovy síně“ v mázhausu plzeňské radnice i stejnojmenná publikace vzpomínek pamětníků.

2019

Výjimečnou událostí pro KMP bylo natáčení třídílného dobového filmu Naše báječná léta společností MIA FILM s.r.o. v interiéru půjčovny Ústřední knihovny pro dospělé.
V Obvodní knihovně Lochotín proběhla 1. etapa obnovy venkovní omítky – knihovna se oblékla do firemní modré barvy. V Obvodní knihovně Doubravka byla instalována klimatizace, která výrazně zlepšila podmínky pro uživatele i pracovníky knihovny.
Po pěti letech se uskutečnil Průzkum spokojenosti uživatelů se službami KMP. Dotazníků od čtenářů bylo získáno 2 217, z nich převážná část, 1 731 bylo vyplněno elektronicky.

2020

Veškerou činnost a provoz KMP výrazně ovlivnila celosvětově rozšířená pandemie virové choroby COVID-19, kterou způsobuje koronavirus SARS-CoV-2. V průběhu celého roku byla otevírací doba v KMP omezena 1 047 dnů: 832 dnů byly uzavřeny velké knihovní provozy, 215 dnů pobočky. 19 dnů byl omezen sobotní provoz v ústřední budově.
Byla dokončena 2. etapa obnovy venkovní omítky v Obvodní knihovně Lochotín. V knihovně Bolevec byl vybudován samostatný venkovní vchod. Uskutečnila se kompletní rekonstrukce prostor v pobočce Černice.

2021

Druhým rokem činnost knihovny výrazně ovlivnila opatření namířená proti šíření onemocnění Covid-19. Na začátku roku byla knihovna zcela uzavřena, později provoz probíhal pouze formou výdejních okének a bezkontaktního výdeje předem objednaných dokumentů, prostřednictvím nové služby Odložení z poličky, konání akcí bylo v první polovině roku výrazně omezeno. Postupně se provoz celé knihovny stabilizoval.
Byla provedena rekonstrukce podlahy v badatelně Studovny. Nově došlo k rekonstrukci a rozšíření sociálního zařízení pro veřejnost v Ústřední knihovně pro děti a mládež..

2022

Rok 2022 byl ve znamení návratu uživatelské veřejnosti zpět do knihoven. Postupem doby se provoz všech knihoven stabilizoval, což potvrdily stoupající číselné statistické ukazatele. Podařilo se opětovně navázat spolupráci se všemi typy školských zařízení a výrazně narostl počet uskutečněných aktivit v oblasti vzdělávání i kulturně komunitních akcí.
V OK Skvrňany proběhla revitalizace vybavení oddělení pro děti, při níž byla nově zakomponovaná sedací sestava s moderními hracími prvky a část mobilních knihovních regálů. Zlepšilo se i zázemí pro pracovníky ve 3. patře ústřední budovy, kde se uskutečnila rekonstrukce kuchyňky a sociálního zařízení.

 

Poslední aktualizace: 11. 4. 2024

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logoKnihovny Ukrajině  Dodávání děl nedostupných na trhu - logoDatabáze knih - logoČeskoslovenská bibliografická databáze - logoIIiteratura - logoSouborný katalog ČR - logoRozečti se - logoCelé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logoVirtuální národní fonotéka - logoČtení dětem -  logoweb akce.plzen.eu Kudyznudy.cz

Rychlé kontakty